veJeje$eewlmeJe

ieCesMeeslmeJee®³ee OeeceOegefcevebvelej ueies®e®e ®eengue ueeieles leer veJeje$eewlmeJee®eer. GlmeJe ceb[U®³ee Jeleerves ``veJeje$eewlmeJe “ osKeerue ceesþ³ee Leeìeceeìele ieCesMe ieuueer ³esLes meepeje kesÀuee peelees. veJemeeuee HeeJeCeejer ueeueyeeie®eer ceelee cnCegve YeeefJekeÀebceO³es He´efmeOo Demeuesueer YeeJeeveer ceelee peeiekeÀles®es oMe&ve osles. veGÀ efoJemeele ceeles®³ee oMe&veemeeþer DeJeI³ee cegbyeF& Hegjerlegve ceesþ³ee He´ceeCeele YeeefJekeÀ ³esleele. ceelesuee mee[³eeb®ee veJeme kesÀuees peelees. YeeefJekeÀebveer DeHe&Ce kesÀuesu³ee mee[³ee, meesv³ee ®eebefo®es DeuebkeÀej YeJeeveer ceelesuee ®e{Jeues peeleele. veJeje$eewlmeJeele Oeeefce&keÀ keÀe³e&ke´Àceeb®eer jsue®esue Demeles. ³eele He´cegK³eeves ceeles®eer Yepeves, ceeles®ee ieeWOeU, efJeJeeefnle ceefnueebmeeþer nUoer kegbÀkegÀ, kegbÀkegÀcee®e&ve, nescenJeve ³eebve meejKes Oeeefce&keÀ keÀe³e&ke´Àce Dee³eesefpele kesÀues peeleele. ³eele®e ueneve cegueebvee He´eslmeenve osC³eemeeþer efJeefJeOe KesUeb®³ee mHeOee& Iesleu³ee peeleele. YeJeeveer ceeles®³ee Deejleeruee ceesþ³ee He´ceeCeele YeeefJekeÀeb®eer ieoea ueesìles. efJepe³eeoMeefce®³ee efoJeMeer ceelesuee DeHe&Ce kesÀuesu³ee veejU Je mee[³eeb®ee efueueeJe kesÀuee peelees. mebO³eekeÀeUer meesves uegìCes keÀe³e&ke´Àce meepeje neslees. ogme-³ee efoJeMeer ceeles®eer efcejJeCegkeÀ HeejbHeeefjkeÀ HeOoleerves mebHevve nesles. keÀespeeefiejer HeewefCe&cesuee ceeles®ee Yeb[eje Dee³eesefpele kesÀuee peelees. ³eeuee YeefJekeÀeb®ee Gllece He´eflemeeo efceUlees.YeJeeveer ceeles®eer Deejleer

veJeje$eewlmeeJee ojc³eeve ojjespe je$eer efþkeÀ. 9.00 Jeepelee YeJeeveer ceeles®eer Deejleer kesÀueer peeles.


nescenJeve

veJeje$eewlmeJeele De< ìceeruee ueeueyeeie®³ee ceeles®³ee ceb[Heele nesce nJeve kesÀues peeles.


nUefokegbÀkegÀ meceejbYe

efJeJeeefnle ceefnueebmeeþer nUefokegbÀkegÀ Dee³eesefpele kesÀues peeles lemes®e efJeJeeefnle ceefnueebmeeþer efJeefJeOe mHeOex®esner Dee³eespeve kesÀues peeles.


iejyee oebef[³ee jeme

iejyee oebef[³ee jeme Je JesMeYeg< ee mHeOee& ceb[Ue leHexÀ Dee³eesefpele kesÀueer peeles Je yeef#emes osTve mHeOe&keÀebvee ieewjefJeues peeles.


ueneve cegueeb®³ee mHeOee&

ceb[Ue leHexÀ Meeues³e efJeÐeeL³ee¥meeþer ef®e$ekeÀuee, OeeJeCes, yeìeìe Me³e&le, c³egefpekeÀue yee@ue F. mHeOee& Dee³eesefpele kesÀu³ee peeleele.


cebieUeieewj

ueeueyeeie®³ee ceeles®³ee ceb[Heele cebieUeieewjer®es efJeefJeOe HeejbHeeefjkeÀ KesU KesUues peeleele. l³ee keÀe³e&ke´Àceeme ceefnueeb®ee He´®eb[ He´eflemeeo Demelees.


ieeWOeU

He´efleJe< eea ueeueyeeie®³ee ceelesmeceesj ieeWOeU ceeb[uee peelees Je DeKeb[ je$e peeieJeueer peeles.


efJemepe&ve meesnUe

mee³ebkeÀeUer efþkeÀ 6.00 Jeepelee ueeueyeeie®³ee ceeles®eer efJeme&peve efcejJeCegkeÀ efiejieeJe ®eewHeeìer®³ee efoMesves jJeevee nesles. { esue leeMes JeepeJele HeÀìeke̳eeb®³ee DeefleMeyeepeerle ueeueyeeie®³ee ceeles®eer YeJ³e efcejJeCegkeÀ keÀe{ueer peeles.


YeJeeveer ceeles®ee Yeb[eje

keÀespeeefiejer HeewefCe&ces®³ee efoJeMeer mee³ebkeÀeUer ieCesMeieuueer cewoeveele ueeueyeeie®³ee ceeles®ee Yeb[eje Je ceneHe´meeoe®es Dee³eespeve kesÀues peeles. npeejes YeeefJekeÀ ³ee cenerHe´meeoe®ee ueeYe Iesleele.