• GHejeskeÌle GlmeJe ceb[Ue®³ee Jeleerves ueeueyeeie®³ee ceelesuee 1 efkeÀuees 60 ie´ece Jepevee®ee meesv³ee®ee jlvepe[erle nej DeHeCe& keÀjC³eele Deeuee.
  • GHejeskeÌle GlmeJe ceb[Ue}e F.S.A.I ³ee mebmLesleHexÀ 2014 mee}®es “ megjef#ele ceb[Ue®es “ He´Lece ke´ÀceebkeÀe®es Heeefjleesef ekeÀ osTve mevceeefvele keÀjC³eele Dee}s. Dee³eespekeÀeb®es DeeYeej lemes®e ceb[Ue®es keÀe³e&keÀlex, meJe& megj#ee³eb$eCee, efJeYeeieeleer} meleke&À veeieefjkeÀ n³eeb®es ceveëHegJe&keÀ DeefYevebove
  • peeefnj DeeYeej...
    14 ef[meWyej 2014 jespeer GHejeskeÌle GlmeJe ceb[Ue®³ee Jeleerves Dee³eesefpele kesÀ}su³ee jkeÌleoeve efµeefyejeceO³es 1303 Deµeer efJeke´Àceer jkeÌleoevee®eer veeWo Pee}er. l³eeyeoo]} ³ee jkeÌleoeve efµeyeerjeceO³es menYeeieer Pee}su³ee meJe& jkeÌleoel³eeb®es peeefnj DeeYeej. Demes®e He´sce Je Demes®e menkeÀe³e& meowJe ceb[Uemeesyele Demet o³ee ner®e DeHes#ee. legcne}e Gob[ DeeefCe efvejesieer Dee³eg ³e }eYees ner®e cegbyeF&®³ee jepee®ee ®ejCeer He´eLe&vee.
  • ueeskeÀeHe&Ce meesnUe... }eskeÀmesJes®es SkeÀ HeeT}...
    GHejeskeÌle ceb[Ue®³ee Jeleerves µeefveJeej efo. 27 petve 2015 jespeer mekeÀeUer þerkeÀ 11.30 Jee. keÀs. F&. Sce jÀiCee}³eekeÀefjlee mì^s®eme&, Jner}®esDeme&®ee Je oeoj ìefce&ve}, cegbyeF& meWì^} ìefce&ve} Je í$eHeleer efµeJeepeer ìefce&ve} ³esLes og. 3.00 Jee He´Jeeµeeb®³ee mees³eerkeÀefjlee Jner}®esDeme&®ee ueeskeÀeHe&Ce meesnUe Dee³eesefpele keÀjC³eele Dee}e Deens. lejer leoHe´mebieer meJe& Jeie&Ceeroej, osCeieeroej Je efnleef®eblekeÀebveer GHeefmLele jneJes, efn efJevebleer.
  • efJeÐeeLeea iegCeieewjJe meceejbYe
    GHejeskeÌle ceb[Ue®³ee Jeleerves efJeÐeeL³ee¥vee He´eslmeenve osC³ee®³ee GoodsMeeves iegCeJeble efJeÐeeL³ee¥®ee melkeÀej meceejbYe jefJeJeej efoveebkeÀ 23 Dee@iemì 2015 jespeer Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeuee Deens.lejer ceb[Ue®es Jeie&Ceeroej, osCeieeroej Je efnleef®eblekeÀ n³eebveer n³ee®eer veeWo I³eeJeer.keÀeueeJeOeerë mee³eb. 6 les je$eew 9 JeepesHe³e¥le mLeU ë [e@. efMejes[keÀj efJeÐeeue³e meYeeie=n, Hejsue, cegbyeF& 400012.

.